Skip to content Skip to footer

Súhlas so spracovaním osobných údajov
za účelom vybavenia vašej požiadavky

Podľa pravidiel Európskej únie, špecificky nariadenia 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (GDPR), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto poskytuje návštevník alebo zákazník (potenciálny zákazník) súhlas na spracovanie jeho osobných údajov. Tieto údaje zahŕňajú meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Spracovateľ týchto údajov je Peter Petraník, sídliaci na adrese Gen. Svobodu 684/12, 089 01 Svidník, Slovenská republika, IČO: 46292381. Kontaktné informácie sú: e-mail info@staredosky.sk, telefón +421 910 953 803.

Tento súhlas je udelený za účelom spracovania žiadosti poslanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.staredosky.sk 

Nižšie sú uvedené práva návštevníka, ktorý tento súhlas udelený má, a ktorého údaje budú spracované.

Osoba poskytujúca súhlas na spracovanie svojich osobných údajov má právo tento súhlas kedykoľvek zrušiť, pokiaľ zrušenie nesiahne na práva iných fyzických osôb alebo na oprávnené záujmy spracovateľa. Takto udelený súhlas sa považuje za vyjadrenie voľnej, jasnej, určitej a dobrovoľnej vôle.

Osoba, ktorej údaje sú spracovávané, súhlasí s kontaktovaním prostredníctvom pošty, telefonicky alebo elektronickými prostriedkami.

Osoba taktiež vyhlasuje, že bola riadne informovaná o svojich právach.

Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: P&P HOLZ, s.r.o.
Sídlo: Gen. Svobodu 684/12
089 01 Svidník
IČO: 46292381
Emailová adresa: info@staredosky.sk
Telefonický kontakt: +421 (0)910 953 803

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva.

Práva dotknutej osoby

  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Účel spracúvania osobných údajov:

  1. Nákup a predaj tovaru a služieb spojených s prepravou a doručením tovaru.
  2. Požiadavky odoslané pomocou kontaktných formulárov na webstránke www.staredosky.sk 

Osobné údaje pre účely nákupu a predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, ako aj za účelom zabezpečenia prepravných služieb kúpeného tovaru v rozsahu – meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich nevymažete.

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Prevádzkovateľ stránky chorvath.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán. Ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich záložku s nastaveniami súkromia. V nej súbory cookies. Tu si môžete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Vo svojom prehliadači môžete takteiž zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede k prehliadaču ktorý práve používate.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.